26uuuu

26uuuu

但辛燥太过,宜酌用之。然天地之气,以吸而入,谷食之气,从呼而出,总计出入大数,则出者三分,入止一分,惟其出多入少,故半日不食,则谷化之气衰,一日不食,则谷化之气少矣。

燥者,燥烈也,不能滋润也。阳欲藏,故冬不能藏则阳虚为厥。

独活羌活防风细辛桂心白薇当归芎半夏人参茯神远志肉菖此以息肝风为第一义,养心神次之,化痰清热又次之,方法极有条理。膀胱有下口而无上口,津液之入者为水,水之化者由气。

营、卫各为五十度,以分昼夜也。惊骇者,肝之病,故肝脉急乱者,因惊骇而然,甚有脉不至而声喑者,以猝惊则气逆,逆则脉不通而肝经之脉循喉咙,故声喑而不出也。

痰火扰之,则胆热而诸病丛生矣。肉瘦阴虚,当为解。

凡骨属举动屈伸,则经脉流行而泄其泽,故内而补益脑髓,外而润泽皮肤,皆谓之液。 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,是谓天干,故应人之手指。

Leave a Reply