No103香香静写真套图32P香香静ISHOW爱秀

No103香香静写真套图32P香香静ISHOW爱秀

 恐者,疑而未定之辞也。此则谷气不得宣泄,属胃气虚寒使然,下之阳明病,若中寒者,不能食,小便不利,手足濈然汗出,此欲作固瘕,必大便初□后溏,所以然者,以胃中冷,水谷不别故也。

首标「消渴」二字,凡热必渴,而寒湿隔阻正气,亦有渴者,然其渴虽欲饮水,必不能多,未有渴而饮,饮而仍渴,随饮随消随渴。手足逆冷者,乃暑伤气,气伤不能达四肢,则寒也。

此厥阴阴阳错杂之轻病,即论中热微厥亦微之证也。至于七、八日,小便自多,大便自□,,而为伤寒转系阳明者,其人濈然微汗出也。

斯则心肾交合,水升火降,是以扶阴泻阳之方,而变为滋阴和阳之剂也。 论曰:太阳病,发汗太多,因成痉。

阳明病,□语,发潮热,脉滑而疾者,小承气汤主之。 因与承气汤一升,腹中转失气者,更服一升,若不转失气者,勿更与之。

 三阴俱有下利证,自利不渴者,属太阴也;自利而渴者,属少阴也。 盖躁则阴藏之神外亡也,亡则死矣。

Leave a Reply