yellow成人字幕网在线播放

yellow成人字幕网在线播放

 其状脚烦热而腰痛也。药热气虽甚,未如十石之火也。

但病瘥止之,不限丸数多少。譬如人乃心下更寒,以冷救之愈剧者,气结成冰,得热熨、饮热汤冰消气散人乃心解,令药热聚心乃更寒战,亦如之类也,速与热酒,寒解气通,酒两行于四肢,周体悉温,然后以冷水二斗洗之KT然了也。

又方∶车脂涂之。遇食不食,无食复取。

又方∶蒲黄大如枣,以井华水服之,良验。虽当冷食,欲得新炊饭冷泼之。

初得,或如伤寒,或如中恶,朝旦小苏,哺夕辄剧,始得三、四日,尚可治,急者七日,缓者二七日,远者三七日皆死。 又方∶取大豆汁,捣蓼和敷之。

《经》云∶热极生寒。《短剧方》云∶古时妇人病易治者,嫁晚,肾气立,少病,不甚有伤故也。

Leave a Reply