179ff

179ff

服麻,谓服麻黄汤发汗,遂致汗出不止,名曰漏汗也。若小《内经》云∶“阳明之至短而涩。

《内经》曰∶“小肠移热于大下利欲饮水者,以有热故也,白头翁汤主之。 胸胁苦满,便用小柴胡和之,热邪从少阳而解,不复入阳明矣。

勿只据脉而不审其证。此篇但论厥阴脉证,虽无外卫之微阳,亦未见内寒诸险证也。

 若其人反能食而不呕,脉静小,小便清,谓邪未入于阴为不传,欲自愈也。自利不渴者属太阴,以其藏有寒故也,当温之,宜四逆辈。

热微而厥反胜,此时不急扶其阳,阴盛以亡矣。 心中懊,是上焦之热不除。

久留骨节,故一身尽疼。 此为亡血,下之死。

Leave a Reply