Vol532嫩模蓝夏Akasha江浙沪旅拍半撩露开档肉丝极致诱惑写真47P蓝夏美媛馆

Vol532嫩模蓝夏Akasha江浙沪旅拍半撩露开档肉丝极致诱惑写真47P蓝夏美媛馆

其灸则凡人便施,张仲景述∶夫病其脉大者不宜灸也。若热畜于下,湿蕴于中,气因热伤,结而不散,甚则小腹硬满而痛,小便闭而不通也。

若阴气微,阳气威,热邪陷内,口燥热而背恶寒者,属阳明也,宜清之,白虎加人参汤主之。尺中脉滑而旺者,胎脉。

视其何逆,以法治之。 设于此时不解散其相合之邪,使之呼吸自利,则本经之水精既不能四布,而脉络窍管中所蕴伏之阳气反郁蒸而化火化痰。

牛膝、石斛等入汤,擘碎用之。谓邪气内藏心肺,肺气不得下通而金水断源,心阴不能下降而木火沸腾,所以不必再引厥气上逆而可知阴气孤绝矣,不必再引肺素有热而可知阳气独发矣。

耳目所以视听者,魄之为也。病患泄利,不觉出时者,脾绝十二日死。

精之神、为之魄,气之神、为之魂。 人身之阴阳,有对待,有流行。

Leave a Reply