cesd637中文磁力

cesd637中文磁力

糯米泔折二,亦可冷进。肺热鼻干无涕,心神烦乱,犀角散、桑根白皮散。

 若邪气炽盛,吐泻适足虚其正气,邪愈结而不运矣。若止外寒而内不热,或止内热而外无寒,则左寒者不必右热,左热者不必右寒也。

每饮食即汗出,益胃散。若在血脉之中,止随脉以上下,而不左右相移,名周痹。

治痞气,以瓜蒂食。下后病全愈,但腹中有块,按之痛,气时不利,常作蛙声,此邪气尽而宿结未除也。

必断盐乃效,一则淡食能渗利,一则无盐不作石也。次日当期复战,厥回汗出者生,厥不回汗不出者死,以正气脱,不胜邪也。

又灸气海百壮,助下焦阳气,退其阴寒;次灸三里各七壮,以引阳气下行;足寒退,遂制既济解毒汤,以黄芩、黄连酒制泻上热,桔梗、甘草佐诸苦药治其热,升、柴以散之,连翘散结消肿,酒煨大黄引苦药上行,止烦热,全愈。甚者,日久紫暗不鲜,颇似冻榴子色。

Leave a Reply