Vol038模特伊莉娜丝袜主题写真36P伊莉娜糖果画报

Vol038模特伊莉娜丝袜主题写真36P伊莉娜糖果画报

其初患肿痛者,先用仙方活命饮,次用托里消毒散。 症属胃火,先用加味清胃散而愈。

连翘饮乃苦寒发表内疏之剂,若表里实热,烦渴饮冷,大便不通,小便秘结者宜用之,不可过剂。一小儿患此,但恶寒发热、体倦头痛,人迎脉大于寸口二三倍,此风邪外伤,用补中益气汤加川芎、蔓荆子,愈而一小儿患此,口舌生疮,手足并冷,余谓此中气虚而内热耳,用五味异功散,议论不一,犹豫未服。

若因母饮食劳役者,用补中益气汤。一小儿火伤足胫,专用败毒之剂,脓水淋漓,日晡肿胀,此脾虚下陷也,用补中益气汤及八珍汤而愈。

一小儿先眉间作痒,搔即成疮,延及头面,敷立效散而愈。 每服一丸,白汤化下。

若热不止,或肿痛反甚,虚热内作也,用人参黄汤。如寒热而痛,邪在表也,用人参败毒散。

 一小儿原有肝疳,后染前症,脓水淋漓,腹胀呕吐,小腹重坠,余欲用补中益气汤,升补中气。又曰∶在脏为心,在声为笑,在志为喜。

Leave a Reply